TURBODMYCHADLA

Reklamační řád

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s pokyny,  které obdržíte při koupi nebo repasováni turbodmychadla. (pokud u výrobku existuje).

3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4. Výrobek byl poškozen působením živlů.

5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

6. Reklamaci neuznáme v případě montáže turbodmychadla na vozidlo, kterému byl zvýšen výkon( tzv. přečipování).

Na veškeré repasované (opravené) zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 12 měsíců.

Zaslání Vašeho původního  poškozeného turbodmychadla na naší adresu uvedenou na webu, zašlete prosím do 3 pracovních dnů. V případě neomluveného opoždění se bude účtovat 100Kč penále za každý nastávající den.

Při nahlášení reklamace je nutné vždy dodat kopii  smlouvy a kopii faktury o odborné montáži turbodmychadla v autoservisu.

Při uplatnění reklamace je vždy nutné doložit doklad, že vám turbodmychadlo montovali v odborném autoservisu.

Dodržování intervalů výměny motorového oleje, všech filtrů a požadavků na kvalitu oleje.Nepožadovat po motoru maximálním výkon před zahřátím na provozní teplotu.Po dlouhodobém využívání maximálního výkonu (např. jízda po dálnici vysokou rychlostí) před zhasnutím nechat motor běžet bez zátěže ve volnoběžných otáčkách a umožnit tak vyrovnání teplot na TD.

Postup při reklamaci :

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.

3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Dodatek:

Podle § 627 odst. 1 Zákona č. 40/1964 Sb., je prodávající povinen vydat
kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a
o době jejího trvání.

Stejně tak i v Zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je v § 19,
odst. 1, uvedeno, že prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné
potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a
jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu
a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době
jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Email: turbo-repas@seznam.cz